แผนงาน

roadmap
1 Jun - 6 Jul เปิดรับสมัคร และส่งผลงาน story board
15 Jun - 29 Jun Road show
  • 15 Jun : มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • 18 Jun : มหาวิทยาลัย รังสิต
  • 19 Jun : มหาวิทยาลัย กรุงเทพ
  • 20 Jun : มหาวิทยาลัย ศรีปทุม
  • 22 Jun : มหาวิทยาลัย เชียงใหม่
  • 25 Jun : มหาวิทยาลัย สารคาม
  • 27 Jun : มหาวิทยาลัย ลาดกระบัง
  • 28 Jun : มหาวิทยาลัย ศิลปากร ( เพชรบุรี )
  • 29 Jun : มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒน์
16 Jul ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบผ่านทาง Facebook
21 Jul Workshop รอบแรกที่ E88
  • 08.30 - 09.00 : ลงทะเบียน
แผนงาน - Wow Young Energy Awards